Стихи генерала и поэта А. Кулебякина в переводе М. Гаджияна

Микаэл Гаджиян — известный деятель в Республике Арцах — с 2019 года переводит на армянский стихи выдающегося сына России, большого друга армянского народа, генерала и поэта Александра Кулебякина. В 2020 году — 150 лет со дня рождения Александра Парфентьевича.

The formation of the Government of Western Armenia is not an end in itself

in Russian — here On the occasion of the 9th anniversary of the Government of Western Armenia The formation of the Government of Western Armenia (and not only the government, but also the entire state system, as well as the parliament and the presidential system) was originally intended in 1918-1920 to protect the rights granted to the Armenian people by the international community.

Формирование Правительства Западной Армении не является самоцелью

in English — here К 9-й годовщине формирования Правительства Западной Армении Формирование правительства Западной Армении (и не только правительства, но и всей государственной системы, а также парламента и президентской системы) первоначально предназначалось для защиты прав, предоставленных армянскому народу международным сообществом в 1918, 1919, 1920 гг.

Эдуард Сахинов: игнатьевы приходят и уходят, а русско-арцахская дружба остается

Внизу статья Эдуарда Сахинова «Как аукнется, так и откликнется» из сайта Россия-Арцах.ру (31 января 2020 г.)

2020 Nobel Barış Ödülü’nün Karo Paylan’a sunma başvurusu hakkında

in English — https://miaban.ru/info/turkey/paylan_21-1-2020_en/ на русском — https://miaban.ru/info/turkey/paylan_21-1-2020/ հայերեն — https://miaban.ru/info/turkey/paylan_21-1-2020_hy/ «HAMSHENUHI» Uluslararası Hemşinli Ermeniler Birliği Başkanı Saida Ohanyan’ın başvurusu Sevgili yurttaşlar, arkadaşlar Ben Saida Ohanyan, ”Hamşenuhi” Uluslararası Hemşin Ermeni Kadınlar Birliği Başkanı ve Batı Ermenistan Parlamento Üyesi. Birliğimizin amacı kadın haklarının korunması, anavatan Batı Ermenistan’da, Hemşin’de 1894-1923’lerde Ermeni Halkı’na yapılan soykırımın tanınması ve kınanması, aynı zamanda dünyanın öbür yerli halkların haklarının da korunması, kendilerine uluslararası hukuka ve normlara uygun olarak tanındığı gibi. Kuruluşumuz için insani ve evrensel programlar birincil önem taşımaktadır.

Կարո Փայլանին 2020 թվականի Խաղաղության Նոբելյան մրցանակի ներկայացնելու հայտի մասին

in English — https://miaban.ru/info/turkey/paylan_21-1-2020_en/ на русском — https://miaban.ru/info/turkey/paylan_21-1-2020/ türkçe (in Turkish) — https://miaban.ru/info/turkey/paylan_21-1-2020_tr/ «ՀԱՄՇԵՆՈՒՀԻ» համշենահայերի կանանց միջազգային միության ղեկավար Սաիդա Օհանյանի դիմումը Սիրելի հայրենակիցներ, ընկերներ: Ես Սաիդա Օհանյանն եմ՝ «ՀԱՄՇԵՆՈՒՀԻ» համշենահայերի կանանց միջազգային միության ղեկավարը եւ Արեւմտյան Հայաստանի Խորհրդարանի պատգամավոր: Մեր կազմակերպության նպատակը կանանց իրավունքների, հայ ժողովրդի նկատմամբ նրա բնօրրանում Արեւմտյան Հայաստանում՝ Համշենում, 1894-1923 թվականերին իրականացված Հայերի ցեղասպանության ճանաչման ու դատապարտման, ինչպես նաեւ աշխարհի մյուս բնիկ ժողովուրդների իրավունքների պաշտպանությունն է, որոնք նրանց տրված է միջազգային իրավունքի սկզբունքների ու նորմերի համաձայն:

About awarding Garo Paylan with Nobel Peace Prize 2020

на русском — https://miaban.ru/info/turkey/paylan_21-1-2020/ հայերեն — https://miaban.ru/info/turkey/paylan_21-1-2020_hy/ türkçe (in Turkish) — https://miaban.ru/info/turkey/paylan_21-1-2020_tr/ The Appeal of the Head of the International women’s union of Hamshen Armenians «HAMSHENIAN» Saida Ohanyan My dear compatriots, friends! My name is Saida Ohanyan and I`m the head of the International women’s union of Hamshen Armenians «HAMSHENIAN», the deputy of the Parliament of Western Armenia. Our goals are: the protection of women`s rights; the international recognition and condemnation of the Armenian Genocide in 1894-1923 committed in our historical Motherland in Western Armenia, Hamshen; the protection of the world’s other indigenous peoples and their rights given and guaranteed them by the world […]

О представлении Каро Пайляна к присуждению Нобелевской премии Мира 2020 года

in English — https://miaban.ru/info/turkey/paylan_21-1-2020_en/ հայերեն — https://miaban.ru/info/turkey/paylan_21-1-2020_hy/ türkçe (in Turkish) — https://miaban.ru/info/turkey/paylan_21-1-2020_tr/ Обращение руководителя международного женского объединения амшенских армян «АМШЕНКА» Саиды Оганян Дорогие мои соотечественники, друзья! Меня зовут Саида Оганян, я руководитель международного женского объединения амшенских армян «АМШЕНКА», депутат Парламента Западной Армении. Целью нашей организации  является защита прав  женщин, международное признание и осуждение Геноцида армян в 1894-1923 годах, совершенного на нашей исторической Родине в Западной Армении, Амшене, защита других коренных народов мира и их прав, предоставленных и гарантированных им со стороны международного сообщества.

Հայաստան պետության անկախության «դե ֆակտո» ճանաչման 100-ամյակի կապակցությամբ

на русском — https://miaban.ru/info/armenia/wa_19-1-2020/ Աղբյուր Հետևյալը Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Վարչապետի հայտարարությունն է ՝ կապված Հայաստանի Հանրապետության անկախության դե ֆակտո ճանաչման 100-ամյակի հետ:   2020 թվականի հունվարի 19-ին լրանում է Հայաստան պետության անկախության «դե ֆակտո» ճանաչման 100-ամյակը։ Սա կարեւոր տարեթիվ է հիշեցնելու Միջազգային ընտանիքի հիմնական դերակատար պետություններին՝ կյանքի կոչելու եւ իրականացնելու նրանց իսկ կողմից 1918-1920 թթ․ հայ ժողովրդի իրավունքների վերաբերյալ կայացված բոլոր որոշումներն ու վճիռները։

100-летие де-факто признания независимости государства Армения

на армянском — https://miaban.ru/info/wa/wa_19-1-2020_hy/ Источник Ниже приводим Заявление премьер-министра Республики Западная Армения в связи со 100-летием де-факто признания независимости государства Армения   19 января 2020 г. — 100-летие де-факто признания независимости государства Армения. Это важная годовщина и повод напомнить ключевым игрокам международного сообщества, чтобы ими же принятые решения в 1918-1920 годах относительно прав армянского народа были воплощены в жизнь и исполнены.

Appeal of the President of the Republic of Western Armenia (Armenia) in connection with the 45th anniversary of the occupation by the Republic of Turkey of the northern part of the Republic of Cyprus

на русском — https://miaban.ru/info/turkey/cyprus_11-1-2020/ հայերեն — https://miaban.ru/info/wa/cyprus_11-1-2020_hy/ (translation in English is done by «Miaban») APPEAL of the President of the Republic of Western Armenia (Armenia) in connection with the 45th anniversary of the occupation by the Republic of Turkey of the northern part of the Republic of Cyprus, as well as in connection with the invasion of the northern territories of the Syrian Arab Republic, with the 99th anniversary of the occupation of the territories of Western Armenia and Cilicia and other crimes against the peoples and states of the Greater Middle East

Информация НП «Амшенка» для СМИ о продолжении своей деятельности в 2019 г.

В соответствии с Федеральным Законом РФ «Об общественных объединениях» некоммерческое партнерство «Международное женское объединение амшенских армян «Амшенка» (Свидетельство МЮ РФ о регистрации № 6114030651 от 21 января 2013г., ОГРН  № 1136100000740 от 29 января 2013г, ИНН № 6165456011 от 29 января 2013г.), сообщает о продолжении своей деятельности в 2019 году.

Ուղերձ Արեւմտյան Հայաստանի Հանրապետության (Հայաստան) Նախագահի՝ Կիպրոսի Հանրապետության հյուսիսային տարածքի 45-ամյա բռնազավթման կապակցությամբ՝ Թուրքիայի Հանրապետության կողմից

на русском — https://miaban.ru/info/turkey/cyprus_11-1-2020/ in English — https://miaban.ru/info/armenia/cyprus_11-1-2020_en/ Ուղերձ Արեւմտյան Հայաստանի Հանրապետության (Հայաստան) Նախագահի՝ Կիպրոսի Հանրապետության հյուսիսային տարածքի 45-ամյա բռնազավթման կապակցությամբ՝ Թուրքիայի Հանրապետության կողմից, ինչպես նաեւ Սիրիայի Արաբական Հանրապետության հյուսիսային տարածքներ ներխուժման, Արեւմտյան Հայաստանի եւ Կիլիկիայի տարածքների 99-ամյա բռնազավթման եւ այլ հանցագործությունների կապակցությամբ ուղղված Մեծ Մերձավոր Արեւլքի ժողովուրդների ու պետությունների նկատմամբ

Обращение президента Республики Западная Армения (Армения) в связи с 45-й годовщиной оккупации Республикой Турция северной части Республики Кипр

in English — https://miaban.ru/info/armenia/cyprus_11-1-2020_en/ հայերեն — https://miaban.ru/info/wa/cyprus_11-1-2020_hy/ ОБРАЩЕНИЕ Президента Республики Западная Армения (Армения) в связи с 45-й годовщиной оккупации Республикой Турция северной части Республики Кипр, а также в связи с вторжением на северные территории Сирийской Арабской Республики, 99-й годовщиной оккупации территорий Западной Армении и Киликии и других преступлений против народов и государств Большого Ближнего Востока

Армянский народ не имеет более иного места для отступления, кроме своей Родины …

հայերեն — https://miaban.ru/info/armenia/hayastan_2012_hy/ in English — https://miaban.ru/info/armenia/hayastan_2012_en/ (перевод с армянского редакции Миабан) Статья 2012 года из издания «Завет Арарата» («Ուխտ Արարատի»). Сегодня Армения и армянский народ сталкиваются вплотную, лицом к лицу с проблемами и угрозами, о которых мы писали в разделе редакции в издании «Завет Арарата», начиная с 2005 года. Мы писали, предупреждали и пытались разработать и предложить пути и способы преодоления этих угроз.

Հայությունը նահանջելու այլ տեղ չունի այլեւս, բացի իր Հայրենիքից…

на русском — https://miaban.ru/info/armenia/hayastan_2012/ in English — https://miaban.ru/info/armenia/hayastan_2012_en/ Հայաստանն ու հայությունը, այսօր արդեն, անմիջականորեն, դեմ առ դեմ կանգնած են այն մարտահրավերներին ու սպառնալիքներին, որոնց մասին վերջին տարիներին գրում էինք «Ուխտ Արարատի» պարբերականի խմբագրականներում 2005 թվականից սկսած: Գրում էինք, զգուշացնում եւ փորձում մշակել ու առաջարկել դրանց հաղթահարման ուղիներ ու ծրագրեր:

Выступление Станислава Тарасова в третьем заседании Лазаревского клуба

Выступление Станислава Николаевича Тарасова во второй части заседания Лазаревского клуба в Ереване 13 декабря 2019 г. Оно на видео с 1:33:40 по 1:43:30

Открытое письмо офицерам служб безопасности Российской Федерации

«ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» «АРМЯНСКИЙ ЦЕНТР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ГЕНОЦИДОВ» «ARMENIAN CENTER OF PREVENTION OF GENOCIDES» _______________________________________________ Офицерам служб безопасности Российской Федерации (действующим и в отставке)   О т к р ы т о е    п и с ь м о (Данное письмо распространено 10 декабря. 9 декабря — Международный день памяти жертв преступления геноцида, принятый ООН в 2015 г. по предложению Республики Армения)